Zoeken

Lonsurf 15 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: TIPIRACILHYDROCHLORIDE 7,06 mg/stuk SAMENSTELLING overeenkomend met
TIPIRACIL 6,14 mg/stuk
TRIFLURIDINE 15 mg/stuk
Hulpstoffen: CARNAUBAWAS (E 903)
GRIJZE INKT
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
SCHELLAK (E 904)
STEARINEZUUR (E 570)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)


Registratienummer: EU/1/16/1096
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 april 2016
Niet beschikbaar